Regulamin serwisu internetowego www.showmyhome.pl

 

I. Definicje

1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

2. Strona – oznacza stronę internetową www.showmyhome.pl, z wyłączeniem stron internetowych, do których prowadzą linki ze Strony.

3. Producent/Architekt – oznacza osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność gospodarczą i wyraża zgodę na publikację w Serwisie zdjęć, opisu, loga, cen oraz danych kontaktowych.

4. Administrator-  oznacza Stocker Sp. z o.o. lub inny uprawniony podmiot udostępniający zasoby Strony  na rzecz Użytkowników.

5. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną korzystająca z funkcji Serwisu.

6. Inspiracje – oznacza katalog aranżacji wnętrz lub zdjęcie wraz z podaniem producenta, ceny, katalogu produktów.

7. Katalog produktów – oznacza zbiór produktów podobnych do wskazanych w aranżacji, dobrowolnie wystawionych w Serwisie przez producenta bądź sklep przez publikację zdjęcia, podanie ceny oraz lokalizacji miejsca sprzedaży.

8. Konto Użytkownika – oznacza miejsce, gdzie po rejestracji oraz zalogowaniu Użytkownik gromadzi swoje ulubione Inspiracje.

9. Serwis – oznacza serwis internetowy Strony.

 

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego  Strony zwanego dalej Serwisem.

2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników jak również prawa i obowiązki Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego serwis.

3. Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać z treścią Regulaminu.

4. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Jeśli Użytkownik nie akceptuje wszystkich warunków Regulaminu, nie jest uprawniony do korzystania z Strony, jak również usług świadczonych za za pośrednictwem Strony.

 

III.  Ogólne warunki korzystania z Serwisu

1. Administratorem Serwisu jest  Stocker Sp. z o.o. ul. Czerwińskiego 8, 31-319 Kraków, KRS 0000418467,  REGON: 122567206, NIP: 9452168180.

2. Nazwa, koncepcja, wygląd graficzny, logo, oprogramowanie oraz baza danych Serwisu podlega ochronie prawnej.

3. Przedmiotem działalności Serwisu jest promocja produktów wyposażenia wnętrz w formie prezentacji zdjęć wnętrz oraz wizualizacji aranżacji wnętrz  na Stronie.

4. Zdjęcia oraz wizualizacje wykorzystywane w Serwisie publikowane są z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych, w tym z poszanowaniem praw podmiotów posiadających osobiste i majątkowe prawa do zdjęć i wizualizacji.

5. W Serwisie znajduje się katalog produktów. W katalogu znajdują się zdjęcia produktu, cena, oraz miejsce gdzie można nabyć dany produkt.

6. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.

7. Dla korzystania z Serwisu niezbędnym jest posiadanie dostępu do sieci internetowej włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptujących pliki typu Cookies.

 

IV. Zasady korzystania ze Strony

1. Użytkownik w celu założenia „Konta Użytkownika” dokonuje rejestracji podając swój adres e-mail oraz hasło za pomocą zamieszczonego na Stronie formularza.

2. Po wypełnieniu formularza, Użytkownik zobowiązany jest do akceptacji Regulaminu.

3. Kolejne logowanie na Stronie po zarejestrowaniu konta Użytkownika następuje po wpisaniu adresu mailowego i hasła dostępu, które zostały podane przez Użytkownika procesie rejestracji konta Użytkownika. .

4. Założenie „Konta Użytkownika” jest nieodpłatne.

5. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu poprawnego i prawdziwego adresu mailowego. W przypadku zmiany danych osobowych Użytkownika zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji podanych Administratorowi danych osobowych.

6. Użytkownik przez akceptacje Regulaminu składa oświadczenie o następującej treści:

a) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

b) przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Serwisu;

c) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;

d) dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą;

e) potwierdzam, że wykorzystywanie i przesyłanie przeze mnie treści lub materiałów nie będzie naruszało praw innych osób.

f) wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Administratora podanych przeze mnie danych osobowych w celach marketingowych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od Administratora informacji handlowych pochodzących od Producentów lub Architektów - OPCJA

7. Serwis nie udostępnia danych osobowych, podanych przy rejestracji osobom trzecim chyba, że na żądanie uprawnionych organów państwa lub na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

8. W przypadku przeglądania zawartości Serwisu rejestracja nie jest obowiązkowa.

 

V. Prawa i obowiązki Użytkownika.

1. Użytkownik korzysta z Serwisu nieodpłatnie.

2. Użytkownik ma możliwość pisania komentarzy proponowanych w Serwisie w zakładce „Dyskusje”

3. Użytkownik ma obowiązek zgłosić naruszenie praw za pomocą wysłania maila w którego treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.

4. Zakazane jest umieszczanie komentarzy niosących treści bezprawne, a także:

a) zamieszczanie obelżywych lub oszczerczych informacji, zawierających pogróżki albo  treści obsceniczne lub nieprzyzwoite;

b) podawanie fałszywych lub mylących informacji;

c) naruszanie praw osób trzecich;

d) rozpowszechnianie oraz publikowanie spamów.

5.Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej pisemnej zgody Producentów/Architektów lub Administratora.

6. Użytkownik w chwili potwierdzenia rejestracji zobowiązuje się do nie naruszania w żaden sposób autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz Producentów i Architektów.

7. Użytkownik Strony może w każdym czasie wystąpić z żądaniem usunięcia posiadanego konta Użytkownika na Stronie poprzez przesłanie wiadomości mailowej do Administratora na adres Strony.

 

VI. Prawa i obowiązki Administratora.

1. Administrator troszczy się o należyte działanie Serwisu o każdej porze.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika w każdym czasie - w przypadku złamania zasad Regulaminu, podejmowanie działań na szkodę innego Użytkownika lub Administratora lub umieszczanie na koncie treści mających negatywny wpływ na działanie Serwisu.

3. W przypadku zablokowania konta przez Administratora, założenie nowego konta wymaga uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

4. Administrator nie odpowiada za bezprawnie umieszczane treści, zdjęcia, dodane przez Użytkowników, Producentów, Architektów jeżeli nie posiada świadomości bezprawności ich umieszczania na Stronie.

5. Administrator w razie powzięcia wiarygodnej informacji o bezprawnej treści bądź bezprawnym działaniu w ramach Serwisu jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia treści oraz wezwania do zaprzestania naruszeń.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeżeli wcześniej nie wiedział o bezprawności działań Użytkownika, Producenta, Architekta, a po uzyskaniu wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze dostarczonych przez Użytkownika danych niezwłocznie zawiadomi go o uniemożliwieniu dostępu do danych i zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika.

7. Administrator ma prawo do modyfikacji i przeredagowania wszelkich tekstów umieszczanych w serwisie, które zostały nadesłane w tym celu, na co Użytkownik, akceptując Regulamin, wyraża zgodę.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub nieprawdziwe treści przesłane przez od Użytkownika, a które znajdą się Stronie, w tym treści mogące wprowadzać w błąd lub prowadzące do reklamy niezgodnej z prawem lub dobrymi obyczajami.

9. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne skutki prawne stwierdzonych naruszeń prawa przez Użytkownika.

10. Materiały umieszczone na Stronie są chronione prawem, w tymi prawami autorskimi i jakiekolwiek nieautoryzowane ich wykorzystanie stanowi naruszenie: osobistych i majątkowych praw, prawa do ochrony znaków towarowych oraz innych praw podmiotów, którym te prawa przysługują.

11. Do wszystkich materiałów zawartych na Stronie przez Administratora prawa przysługują wyłącznie Administratorowi lub podmiotom, które wyraziły zgodę na ich zamieszczenie. Zabrania się korzystania lub kopiowania części bądź całości tych materiałów w innych celach niż cele osobiste Użytkownika.

12. Wszystkie użyte na Stronie nazwy firm, produktów lub logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi na rzecz uprawnionych do nich podmiotów.

13. Bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora lub podmiotu uprawnionego, Użytkownik nie może wykorzystywać Strony lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych oraz nie może dokonywać żadnych modyfikacji całości lu części Strony, ani włączać do treści innych opracowań, między innymi takich jak dokumenty, blogi lub strony internetowe osób trzecich.

 

VII. Dane osobowe i polityka prywatności

1. Administrator działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

3. Administrator Serwisu zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom trzecim.

4. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym oraz formularzu zamówienia wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

5. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie i ponosi pełną odpowiedzialność za przesłane treści i informacje.

6. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do prawidłowości lub aktualności podanych przez Użytkownika danych rejestracyjnych, Administrator może wezwać Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych lub Administrator może dokonać natychmiastowego zablokowania konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy.

7. Administrator serwisu zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osoba nieupoważnionym.

 

VIII. Reklamacje:

1. Użytkownik ma prawo zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu wysyłając informację na maila podanego na Stronie..

2. Administrator rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia reklamacji.

3. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłany na podany przez Użytkownika adres e-mail.

4. W przypadku uznania reklamacji, Administrator niezwłocznie podejmuję działania w celu realizacji jej treści.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Strony wywołane siłą wyższą, innymi przyczynami niezależnymi od Administratora lub niedozwolonymi ingerencjami Użytkowników.

 

IX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny na Stronie pod zakładką „regulamin”

2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu zobowiązując się do niezwłocznego poinformowania Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.

3. Akceptacja Regulaminu w całości wraz z wprowadzonymi zmianami stanowi warunek dalszego korzystania z serwisu.

4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu 3 (trzech) dni od jego opublikowania na Stronie.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego wyłączenia działania Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

6. Ponieważ zasady użytkowania Strony są wiążące dla Użytkownika, należy co pewien czas sprawdzać czy zasady korzystania z Serwisu, określone w Regulaminie, nie uległy zmianie.

7. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na Stronie.

8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.